NIDA KM : WISDOM for Change

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ความเป็นมา

หลักการและเหตุผล


จากสภาพแวดล้อมด้านต่างๆในปัจจุบันพบว่า ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ในด้านต่างๆ มีมากมายและหลากหลาย ทำให้บุคคลทุกคนมีความจำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่รอบรู้ และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา (Long Life Learning)
ในฐานะที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันหลักในการเรียนการสอนด้านการบริหารให้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) จึงมีแนวคิดในการเชื่อมโยงความรู้ที่ฝังในตัวบุคคลในทุกกลุ่มทุกระดับของสถาบัน ให้มีการเปิดเผย แลกเปลี่ยน แบ่งปัน ถ่ายทอดแนวความคิดประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญ เทคนิคกลยุทธ์ การหยั่งรู้ และผนึกของความคิดที่ยังไม่ได้มีการจัดเก็บ มาทำการรวบรวมอย่างเหมาะสม และบันทึกอย่างเป็นระบบ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 สถาบันจึงได้ดำเนินการจัดการความรู้ ภายใต้ชื่อ “การพัฒนาระบบ บริหารความรู้ภายในองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548” และพบว่า การจัดการความรู้เป็นแนวทางการบริหาจัดการองค์การที่ช่วยทำให้เกิดการจัดระบบในการสร้าง ค้นหา และแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ อันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในสถาบัน พร้อมที่จะนำไปปฏิบัติได้ง่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างและเพิ่มคุณค่าให้กับองค์การ  ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหา  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการรวบรวม  จัดเก็บความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลากร หรือหน่วยงานให้เป็นระบบ และสามารถนำความรู้นั้นมาปรับใช้ได้สะดวก รวดเร็ว

สถาบันได้เริ่มดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์การ  ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2547 และได้พัฒนารูปแบบกิจกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์การอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ชัดเจน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบัน และสามารถติดตาม ความก้าวหน้าได้   สถาบันจึงจัดทำแผนพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาและสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Sustainable  Competitive Advantage)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polls

ปัจจัยที่ทำให้ท่านผูกพันธ์กับองค์กร