NIDA KM : WISDOM for Change

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Tag: องค์กรแห่งความสุข

2009.09.16 18:49:54
somporn

     เมื่อวันวาน วันที่ 17 ก.ย.52 ได้เข้าประชุม ทคอ.บริหาร มี่วาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการบริหารความเสี่ยงปี 53 ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงประการหนึ่งที่ได้มีการพูดคุยกันคือ ความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงาน หรือ Quality of Work Life (QWL) ซึ่งสาเหตุมาจากหลายประการด้วยกัน เช่น เรื่องของฝุ่นระหว่างที่มีการก่อสร้าง ความเครียดจากการทำงาน ฯลฯ ในประเด็นนี้ อ.จุฑามาศ จากคณะทรัพยากรมนุษย์ ได้เล่าให้ฟังว่ากำลังศึกษาและทำเกี่ยวกับเรื่อง องค์การหลากสุข ชื่ออะไรทำนองนี้ ให้กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประมาณ 100 กว่าองค์กร ประเด็นสำคัญที่พบ คือ  บุคลากรหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  จะมีความเครียดหรือไม่มีความสุขอันเนื่องมาจากการทำงานให้เข้าเป้าตามตัวชี้วัดของ กพร. อ.จุฑามาศ ท่านได้ชักชวนที่ประชุม ทคอ.บริหาร ว่าเรามาช่วยกันทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขในที่ทำงานกันดีไหม ซึ่งที่ประชุมก็เห็นด้วย ส่วนจะมีกิจกรรมอะไรคอยติดตามดูกันต่อไป

      ผมได้เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับความสุข 8 ประการ (8 Happy Work Place) ของ สสส. ก็ขอนำมาบอกต่อ Happy 8 ประกอบด้วย

 • Happy Body (สุขภาพดี)   - มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ
 • Happy Heart (น้ำใจงาม)  - มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน
 • Happy Soul (ทางสงบ)    - มีความศรัทธาในศาสนาและมีศิลธรรมในการดำเนินชีวิต
 • Happy Relax (ผ่อนคลาย)  - รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต
 • Happy Brain (หาความรู้)  - การศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง ๆ นำไปสู่การเป็นมืออาชีพและความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน
 • Happy Money (ปลอดหนี้) - มีเงินรู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้
 • Happy Family (ครอบครัวดี) - มีครอบครัวที่อบอ่นและมั่นคง
 • Happy Society (สังคมดีป  - มีความรักสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทำงานและพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี

      พวกเรามาช่วยกันสร้างความสุขในที่ทำงานกันดีไหมครับ ใครมี idea อะไรดี ๆ ในแต่ละ Happy ข้างต้น ก็ช่วยแบ่งปันเพื่อจะได้สร้างสรรค์กิจกรรมให้ NIDA เป็นองค์กรแห่งความสุขครับ


  Happy Work Place | องค์กรแห่งความสุข
Comments 1Hits: 8895  


Polls

ปัจจัยที่ทำให้ท่านผูกพันธ์กับองค์กร