NIDA KM : WISDOM for Change

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Tag: เก็บตกความรู้จาก EX-Tell ครั้งที่ 3

2010.09.29 02:05:00
marium

       
        Ring ring ..........Good Morning,this is Human Resource Management division,NIDA
  May i help you.
        เพื่อการเตรียมความพร้อมของการเป็น World class University สิ่งแรกๆที่มักจะพูดถึงคือการสื่อสาร
และถือเป็นโอกาสอันดีที่ทาง KM สถาบัน ได้โครงการ EX-Tell ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว กับโครงการ
สนทนาภาษาอังกฤษกับ Trick ที่บุลากรนิด้าควรรู้ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วาสิตา  บุญสาธร (อ.ทราย)
รองผู้อำนวยการสำนักวิจจัย และอาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์
ที่ชาวนิด้าควรรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งจากการที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการดังกล่าวก็ได้
รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพูด ที่การพูดนั้นนอกจากจะมีภาษาที่ใช้สื่อสาร หรือที่เรียกว่า วัจนภาษา
แล้ว ยังมีท่วงที กริยา สีหน้าอื่นๆ ที่สื่อสารออกไปพร้อมๆกัน ที่เรียกว่า อวัจนภาษา อีกด้วย ดังนั้น เวลาที่
เราสื่อสารกับผู้อื่น ก็ควรคำนึงถึงอวัจนภาษาประกอบด้วย เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด หรือเกิดข้อผิดพลาด
ในการสื่อสาร นอกจากนี้ การสื่อสารระหว่างบุคคลที่มาจากต่างชาติ ต่างวัฒนธรรม ก็อาจเกิดปัญหาใน
การสื่อสารได้ ตัวอย่างเช่น  "เท้า"  สำหรับความหมายของคนไทย เท้าเป็นของต่ำจะมายก หรือชี้แทนนิ้ว
ถือว่าหยาบคาย ไม่มีมารยาท แต่สำหรับชาวต่างชาติ "เท้า" เป็นหนึ่งในอวัยวะของร่างกาย การทีจะใช้เท้าชี้
อะไรก้ไม่ใช่เรืองที่จะต้องมาโกรธ หรือแสดงออกถึงความไร้มารยาท แต่สำหรับคนไทยแล้ว เมื่อชาวต่างชาติ
มาทำอวัจนภาษาเช่นนั้น เราก็จะโกรธ ทำให้สีหน้าของเราแสดงออกไปว่าไม่พอใจ ที่นี้การสื่อสารต่อไปก็คง
ไม่ค่อยราบรื่นเป็นแน่ ที่กล่าวมาไม่ใช่ให้เราเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรม หรือคิดแบบตะวันตกไปเสียหมด แต่ให้
เราเข้าใจ ความแตกต่างดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง นอกจากนี้ อ.ทราย ยังได้บอกให้เราทราบถึง
อุปสรรคระหว่างการสื่อสารต่างวัฒนธรรม โดยประกอบไปด้วย 6 ข้อ คือ
1.  ความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนเหมือนกัน
2.  ความแตกต่างด้านภาษา
3.  การตีความอวัจภาษาผิดพลาด
4.  อคติและทัศนคติแบบเหมารวมต่อคนบางกลุ่ม
5.  แนวโน้มที่จะประเมิน
6.  ความกังวลที่อยู่ในระดับสูง
    ดังนั้น  ในการสื่อสารต้องเข้าใจถึงความแตกต่างของบุคคล  วัฒนธรรม ประสบการณ์ ฯลฯ เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดและความขัดแย้งในการสื่อสารต่อไปในอนาคตด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ได้ที่ห้องความรู้ ที่หน้าแรกได้เลยค่ะ


  เก็บตกความรู้จาก EX-Tell ครั้งที่ 3
Comments 2Hits: 3721  


Polls

ปัจจัยที่ทำให้ท่านผูกพันธ์กับองค์กร