NIDA KM : WISDOM for Change

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Search
Tooltip
มหกรรม Knowledge Forum 2559

มหกรรม NIDA Knowledge Forum 2559 จัดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

เสวนาหัวข้อ \"ปลูกฐานรากทางนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์งานพัฒนา\" ผู้ร่วมเสวนาคือ

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ Chief Innovation & Sustainability Officer True Group

ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม

Tooltip
มหกรรม Knowledge Forum 2558

มหกรรม Knowledge Forum 2558 จัดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 อาคารสยามบรมราชกุมารี

     1) กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาหัวข้อ \"ความรู้ การปรับตัวสู่การพัฒนาบนโลกของการเปลี่ยนแปลง\"

ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ศ.ดร.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  คุณสนทนา นรินทร์ ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัทสายการบินนกแอร์

และ รศ.ดร.วิชัย อุตสาหจิต คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

     2) กิจกรรมนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีจากคณะบริหารธุรกิจ สำนักบรรณสารการพัฒนา และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

     3) นิทรรศการการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 23 หน่วยงาน

Tooltip
Expert Sharing ครั้งที่ 3/57 ตอน พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างการทำงานอย่างมืออาชีพ

กิจกรรมจัดเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการพปรับปรุง

และพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

โดยได้รับเกียรติจาก คุณ มาริสา อานิด้า ดาราและนักแสดง ที่มีประสบการณ์การทำงานทั้งเบื้องหน้า

และเบื้องหลังกว่าสิบปี

 

 

Tooltip
Expert Sharing ครั้งที่ 2/57 ตอน Library Tour and Share : Trick เด็ดสืบค้นกับคนห้องสมุด

กิจกรรมจัดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เป็นการแนะนำการสืบค้นข้อมูล สารสนเทศจากแหล่งสืบค้นต่างๆ ของสถาบัน รวมถึงสร้างความเข้าใจ

เทคนิควิธีการในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ จากบุคลากรสำนักบรรณสารการพัฒนา

(ห้องสมุด) ได้แก่ คุณธิดารัตน์ แซ่หยี บรรณรักษ์ปฏิบัติการ และคุณกนกวรรณ จันทร บรรณรักษ์ปฏิบัติการ

 

 

Tooltip
Expert Sharing ครั้งที่ 1/57 ตอน Coaching CODE ถอดรหัสการแนะนำสอนงาน

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการแนะนำสอนงาน

แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงาน เพื่อนำแนวคิด แนวปฏิบัติที่ดีไปปรับใช้ในงานของตนเอง

โดยมีตัวแทนหัวหน้างานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ คุณสุนิตา เตียธสิทธิ์  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสุวารี เกษเกษม กองบริการการศึกษา และคุณประภัตรา ปักกัดตัง กองงานผู้บริหาร

 

 

Tooltip
Expert Sharing ครั้งที่ 3/56 ตอน สื่อสารบนความต่างเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ

สถาบันดำเนินกิจกรรม Expert Sharing ครั้งที่ 3/56 ตอน สื่อสารบนความต่างเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ

ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากรร่วม

ถ่ายทอด และกเปลี่ยนเทคนิคการสื่อสารกับผู้ร่วมงานที่มีความแตกต่าง เช่น ช่วงวัย ความคิด การเลี้ยงดู เป็นต้น

Tooltip
Expert Sharing ครั้งที่ 2/56 ตอน เรียนรู้อย่างเข้าใจกับการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน

สถาบันได้จัดกิจกรรม Expert Sharing ครั้งที่ 2/56 ตอน เรียนรู้อย่างเข้าใจกับการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน

โดยได้รับเกียรติจากคุณภัสรา พรหมเสนารักษ์ พี่อ้วน นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กองคลังและพัสดุ

คุณศิริพรรณ ไชยรัตน์ และคุณอัญญา นิ่มสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติใช้เงินงบประมาณแผ่นดินที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

เอกสารประกอบดาวน์โหลดที่นี่

Tooltip
Knowledge Forum and The Best Practice 56

จบไปแล้วครับกับงานมหกรรม Knowledge Forum and The Best Practice 56 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ที่อาคารสยามบรมราชกุมารี ซึ่งปีนี้ได้รับการตอบรับจากบุคลากรภายในและภายนอกสถาบันอย่างล้นหลาม โดยภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “การจัดการความรู้ สู่องค์กรมาตรฐานสากล” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)  ดร.บุญดี บุญญากิจ จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ขององค์การเพื่อการพัฒนาองค์สู่การเป็นองค์การที่มีมาตรฐานระดับสากล นอกจากการเสวนาแล้วสถาบันยังจัดนิทรรศการแสดงการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของสถาบันนอกจากผู้เข้าร่วมจะได้ความรู้จากนิทรรศการแล้วยังได้รับความสนุกจากกิจกรรมต่างๆ ที่แต่ละซุ้มได้จัดเตรียมไว้

สำหรับการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556 มีผลการตัดสิน ดังนี้

รางวัลที่ 1 โครงการ ICT We Care พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการจองและการใช้ทรัพยากรของสถาบัน (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ)

รางวัลที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Aesthetic HRD (คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

รางวัลที่ 3 โครงการค่ายการศึกษาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ  (คณะการจัดการการท่องเที่ยว)

รางวัลชมเชย

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ประเมินผลงานวิชาการ  (สำนักวิจัย)

 

โครงการ AEC Knowledge Corner (สำนักสิริพัฒนา)

Tooltip
Expert Sharing ครั้งที่ 1/56 ตอน Learn2Learn English

NIDA KM Team ได้จัดกิจกรรม Expert Sharing 1/56 ตอน Learn2Learn English

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 56  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการฝึกฝนการพัฒนาตนเอง

ด้านทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีคุณกรพรหม  ถิระวัฒน์(บอย) บุคลากรจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณหทัยการญจน์  แม็คลอลิน (บุ๋ม) บุคลากรจากวิทยาลัยนานาชาติและ ปรเมศวร์ จิตรมาตร บุคลากรจากกองบริหารทรัพยากรบุคคลพิธีการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคดีๆ ในการพัฒนาตนเองและการเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆ  หลักการที่สำคัญคือการเรียนรู้โดยทำให้เป็นเรื่องในกิจวัตรประจำวัน เช่น การเปิดข่าวภาษาอังกฤษ  การฟังเพลง ดูหนังภาษาอังกฤษ เพื่อให้เราได้ชินกับสำเนียงภาษา  และที่สำคัญต้องหาโอกาสใช้บ่อยๆ ครับ  อาจเป็นการพูดคุยกับเพื่อร่วมงานเป็นภาษาอังกฤษก่อน  และต้องไม่อาย ไม่ล้อกันเมื่อพูดผิดนะครับ

Tooltip
Knowledge Forum and The Best Practice 54

มหกรรม Knowledge Forum and The Best Practice 54  เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายใน และผู้ที่สนใจภายนอกครับ ซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่ 4 แล้ว กิจกรรมในงานประกอบด้วยการเสวนา หัวข้อ KM 3 มิติ : ความกว้าง ความสูง ความลึกในการจัดการความรู้ในองค์การ  ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย  กรมการขนส่งทางบก และอาจารย์จากนิด้าเองครับ    
บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสดใสครับ เพราะมีซุ้มแสดงผลการดำเนินงานการจัดการความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ในนิด้า 18 ซุ้มคอยตอนรับผู้ร่วมงาน  และที่สำคัญคือ กิจกรรมการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีปี 2554  ซึ่งมีโครงการนำเสนอ 11 โครงการครับ

Tooltip
expert telling ครั้งที่ 5 ตอน เตรียมตัวสู่ Knowledge Forum and The Best Practice

expert telling ครั้งที่ 5  NIDA KM Team ได้มาแนะนำ และทำความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมถึงประวัติความเป็นมาของ NIDA KM และกระบวนการการจัดการความรู้ของนิด้า   รวมถึงการเตรียมความพร้อมหน่วยงานในการเข้าร่วมนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีปี 2554

Tooltip
expert telling ครั้งที่ 4 ตอน มา get!! กับเคล็ดการทำงานวิจัย

expert telling ครั้งที่ 4  ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอกจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มาแบ่งปันประสบการณ์ และเทคนิคในการทำงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

Tooltip
expert telling ครั้งที่ 3 ตอน สนทนาภาษาอังกฤษกับ trick ที่บุคลากร(นิด้า)ควรรู้

expert telling ครั้งที่ 3  ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร หรืออาจารย์ทราย รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย มาแบ่งปันความรู้ในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในงานประจำวันครับ

Tooltip
expert telling ครั้งที่ 2 ตอน ก้าวทันยุค social network

expert telling ครั้งที่สอง ได้รับเกียรติจากคุณกรพรมห หรือพี่บอย  เจ้าหน้าที่ด้านไอทีของนิด้า ได้มาบอกเล่าถึงความเป็นมาของระบบ social network รวมถึงได้แนะนำการใช้ประโยชน์จาก facebook แก่บุคลากรในการปรับใช้ในงาน เช่น การประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ครับ

Tooltip
Knowledge Forum and The Best Practice 53

มหกรรม Knowledge Forum and The Best Practice 53 จัดเมื่อวัน 8 กรกฎาคม 2553  ณ ห้องประชุมจีระบุญมาก  เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆในงาน เช่น  การเสวนาหัวข้อ \"KM&LO: ความท้าทายในการพัฒนาองค์การกับบุคลากรรุ่นใหม่\"  การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  13 โครงการ  และบอร์ดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงานภายใน 17 หน่วยงาน  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบุคลากรภายนอก และภายในสถาบันครับ

Tooltip
NIDA KM Activate 1/53

เป็นกิจกรรมกระตุ้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้ของนิด้า
จัดเมื่อวันที่ 26-28 เม.ย. 53  โดย NIDA KM Team ได้เข้าไปพบปะ
บุคลากรตามหน่วยงานต่างๆ กว่า 20 หน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม
การจัดการความรู้ของนิด้า  ได้แก่  กิจกรรม Expert Telling  , กิจกรรม
ประชาคมระดับสมองสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
มหกรรม Knowledge Forum and The Best Practice 53 , การสัมมนา
การจัดการความรู้ประจำปี 53 และเว็บไซต์ NIDA KM (www.km.nida.ac.th)
นอกจากนั้นทีมงานยังมอบขนมซึ่งมีความหมายโดยนัยว่า \"การจัดการความรู้
ก็เหมือนขนมครับ  ต้องแบ่งๆ กันกินถึงจะอร่อย\"

Tooltip
NIDA KM Expert Telling ครั้งที่ 1

กิจกรรม Expert Telling ครั้งที่ 1  ตอน ถ่ายรูปจากกล้องบ้านๆ สู่ผลงานอย่างมืออาชีพ
จัดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553  เป็นโครงการที่สนับสนุนให้บุคลากรผู้มีความรู้  ทักษะ หรือ
ความสนใจในเรื่องที่ถนัดและเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน  มาถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ดังกล่าว
แก่เพื่อนร่วมงานในนิด้าในฐานะวิทยากรภายในสถาบัน

Tooltip
NIDA Happy Workplace

         กิจกรรม NIDA Happy Workplace จัดเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.52 เพื่อเสริมสร้างความสุข และกำลังใจให้บุคลากร  อาจารย์ รวมถึงนักศึกษาในการทำงานหรือศึกษาในนิด้า  ในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่  การออกซุ้มอาหารจาก 18 หน่วยงาน   การเสวนาจากอาจารย์ ผู้บริหาร ในหัวข้อ \"วิธีการส่งความสุขให้กันในนิด้า\" และพิเศษผู้ร่วมกิจกรรมยังมีโอกาสขีด เขียนความสุขถึง อาจารย์ และผู้บริหารด้วย
         ที่ขาดไม่ได้คือการประกวดการแต่งกาย ที่รับรองว่าสุขสุดๆ เหมือนกันครับ

Tooltip
NIDA KM Seminar 2009

     สัมนาการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ประจำปี 2552

     วันที่ 27 - 29  สิงหาคม  2552    ณ โรงแรมวิลล่าพาราดี จ.นครราชสีมา

     NIDA KM Seminar 2009  \" Agent for Change \" 

Tooltip
NIDA Knowledge Forum and The Best Practice 52

     วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2552   ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    

     กิจกรรมภายในงาน  ประกอบด้วย  การเสวนา หัวข้อ \"การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้\"   กิจกรรมการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี  และ  ซุ้มแสดงผลการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้

Tooltip
NIDA KM Activate ครั้งที่ 2/2552

     วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2552   ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

     \"คุยกันยามบ่าย สร้างความเข้าใจ\"  ในหัวข้อ

     1) กิจกรรม NIDA Knowledge Forum and The Best Practice 52

     2) การสัมมนาการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน ประจำปี 2552 : NIDA KM Seminar 2009

Tooltip
NIDA KM Activate ครั้งที่ 1/2552

     วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2551     ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

     \"KM Let\'s Start 2009\"  :  กิจกรรมการจัดการความรู้ที่จะจัดขึ้นในปี 2552     

 • Random images
   
  Uploaded Tuesday, 20 August 2013
  Uploaded Wednesday, 22 October 2014
  Uploaded Monday, 07 September 2009
   
 • Latest images
   
  Uploaded Friday, 22 July 2016
  Uploaded Friday, 22 July 2016
  Uploaded Friday, 22 July 2016
   

Polls

ปัจจัยที่ทำให้ท่านผูกพันธ์กับองค์กร