คู่มือปฏิบัติงาน การบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร (นิวัฒน์ชัย) ฉบับก่อนประเมิน

     เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงาน การบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

จัดทำโดย นายนิวัฒน์ชัย ประเสริฐธนากุล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  สำนักบริการการศึกษาและบรรณสาร

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่