เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำโดย สิริรักษ์ วรรธนะพินทุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ กองงานผู้บริหาร

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่