เผยแพร่คู่มือการจัดสรรโครงการและกำกับดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำโดย สุรพงษ์ โพธิ์ขาว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ กองงานผู้บริหาร

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่