เผยแพร่คู่มือการต่อสัญญาจ้างพนักงานสถาบันสายสนับสนุน สำนักบรรณสารการพัฒนา จัดทำโดย นันทธภร ศิริโวหาร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ สำนักบรรณสารการพัฒนา

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่