คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สพบ. (ฉบับก่อนประเมิน) (รัตตรินทร์ รักคำ)

     เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จัดทำโดย นางสาวรัตตรินทร์ รักคำ  ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ  กองบริหารทรัพยากรบุคคล

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่