เผยแพร่คู่มือการจัดทำวารสารพัฒนาสังคม จัดทำโดย ธัชพงศ์พัฒน์ สีหะนาม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับชำนาญการ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่