เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามมาตรฐาน ISO9001:2015 ของกองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำโดย ธัญวรัตม์ การสมโชค ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่