เผยแพร่คู่มือการดำเนินงานฝึกอบรมคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำโดย นนทวัตร ผาติเสนนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่