คู่มือการปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงิน : ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS (Management Information System) (เยาวเรศ จารุรัตน์กิจ)

     เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงิน : ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS (Management Information System)  จัดทำโดย เยาวเรศ จารุรัตน์กิจ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับชำนาญการ  คณะภาษาและการสื่อสาร

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่