เผยแพร่คู่มือการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการจากเงินรายได้คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ คณะนิติศาสตร์

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่