เผยแพร่คู่มือการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำโดย วรวุฒิ แสงเรือง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่