เผยแพร่การศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมประเภทหลักสูตร Public Training สำนักสิริพัฒนา จำทำโดย บุษราภรณ์ ช้างเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการ สำนักสิริพัฒนา 

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่