เผยแพร่การวิเคราะห์ การปรับปรุงกระบวนงานจัดปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ด้วยแนวคิดลีน จัดทำโดย สรัญญา จาุรุมณี  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปริบัติการ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี้