วิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) (สุภาพร หงษาวงษ์)

     วิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

จัดทำโดย นางสุภาพร หงษาวงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะสถิติประยุกต์

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่