การศึกษาวิเคราะห์แนวทางและวิธีการปรับปรุงกระบวนงาน "การขออนุมัติจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ"ของคณะสถิติประยุกต์ (ชลธิชา สายศิลา)

     เผยแพร่วิจัยการศึกษาวิเคราะห์แนวทางและวิธีการปรับปรุงกระบวนงาน "การขออนุมัติจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ"ของคณะสถิติประยุกต์ จัดทำโดย ชลธิชา สายศิลา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ คณะสถิติประยุกต์

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่