การมีส่วนร่วมในการบริหารงานภายในองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน สพบ. (ปภาณภณ ปภังกรภูรินท์)

     เผยแพร่วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานภายในองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำโดย ปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ ตำแหน่งบุคลากรระดับชำนาญการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี้