ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผ่านระบบ MIS ของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน : สพบ. (เยาวเรศ จารุรัตน์กิจ)

     เผยแพร่วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผ่านระบบ MIS ของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จัดทำโดย เยาวเรศ จารุรัตน์กิจ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับชำนาญการ  คณะภาษาและการสื่อสาร

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่