คู่มือการจัดสรรโครงการและกำกับดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สุรพงษ์ โพธิ์ขาว)

     เผยแพร่คู่มือการจัดสรรโครงการและกำกับดูแลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำโดย สุรพงษ์ โพธิ์ขาว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ กองงานผู้บริหาร

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่