คู่มือการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor's) ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักบรรณสารการพัฒนา สพบ. (อติกานต์ ม่วงเงิน)

     เผยแพร่คู่มือการติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Compustat Research Insight Global Reference Database Standard & Poor's) ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักบรรณสารการพัฒนา จัดทำโดย อติกานต์ ม่วงเงิน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ สำนักบรรณสารการพัฒนา

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่