คู่มือปฏิบัติงานการบำรุงรักษาระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของ สพบ.(e-Thesis) (คณาธิศ รตโนภาส)

     เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานการบำรุงรักษาระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (e-Thesis) จัดทำโดย นายคณาธิศ รตโนภาส  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เชิญดาวน์โหลดที่นี่