คู่มือปฏิบัติงาน การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรคณะการจัดการการท่องเที่ยว (ฉบับก่อนประเมิน) อุมาวรรณ เอี่ยมสะอาด

คู่มือปฏิบัติงาน การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรคณะการจัดการการท่องเที่ยว (ฉบับก่อนประเมิน) อุมาวรรณ เอี่ยมสะอาด

     ขอเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงาน การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรคณะการจัดการการท่องเที่ยว จัดทำโดย

นางอุมาวรรณ เอี่ยมสะอาด ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  คณะการจัดการการท่องเที่ยว

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่