คู่มือปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสำนักบรรณสารการพัฒนา (ฉบับก่อนประเมิน) ศนิตา สร้อยแสง

คู่มือปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสำนักบรรณสารการพัฒนา (ฉบับก่อนประเมิน) ศนิตา สร้อยแสง

     เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จัดทำโดย ศนิตา สร้อยแสง ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ  สำนักบรรณสารการพัฒนา

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่