คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของคณะสถิติประยุกต์ (ศศินันท์ บัญลือสิงห์)

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของคณะสถิติประยุกต์ (ศศินันท์ บัญลือสิงห์)

        เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา คณะสถิติประยุกต์

จัดทำโดย นางสาวศศินันท์ บัญลือสิงห์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ คณะสถิติประยุกต์


เชิญดาวน์โหลดที่นี่