ผลสัมฤทธิ์ในการนำระบบสารสนเทศมาใช้งาน กรณีศึกษา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (อรวรรณ สุขยานี)

     เผยแพร่งานวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการนำระบบสารสนเทศมาใช้งาน กรณีศึกษา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำโดย อรวรรณ สุขยานี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่