การวิเคราะห์ ถอดบทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน (หลักสูตร) ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับก่อนประเมิน) รุ่งกิจ บูรณ์เจริญ

การวิเคราะห์ ถอดบทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน (หลักสูตร) ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับก่อนประเมิน) รุ่งกิจ บูรณ์เจริญ

     เผยแพร่การวิเคราะห์ ถอดบทวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน (หลักสูตร) ประจำปีการศึกษา 2563 

จัดทำโดย รุ่งกิจ บูรณ์เจริญ  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองแผนงาน

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่