การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (จิตติมา เดียงไธสง)

     เผยแพร่การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จัดทำโดย จิตติมา เดียงไธสง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่