การให้บริการปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ด้วยระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) (ภิญโญ เกิดแก้ว)

     เผยแพร่การวิเคราะห์ การให้บริการปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ด้วยระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Thesis) จัดทำโดย ภิญโญ เกิดแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอเตอร์ระดับปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่