การวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตรจำแนกตามประเภท หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) (ลักษณา พุ่มเพ็ชร์)

     เผยแพร่การวิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการเสนอหลักสูตรจำแนกตามประเภท หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง(ใหญ่) และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(เล็กน้อย) จัดทำโดย ลักษณา พุ่มเพ็ชร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่