คู่มือการจัดทำวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (สาวรีย์ สมานเกียตติ)

     เผยแพร่คู่มือการจัดทำวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำโดย สาวรีย์ สมานเกียรติ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ สำนักวิจัย

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่