คู่มือการประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของผู้บริหาร (สาวิตรี ผาติเสนะ)

     เผยแพร่คู่มือการประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของผู้บริหาร จัดทำโดย สาวิตรี ผาติเสนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ  กองงานผู้บริหาร

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่