คู่มือการปฏิบัติงานการคัดเลือกผู้บริหารสายสนับสนุนวิชาการ สพบ. (ฉบับก่อนประเมิน) (ดารินทร์ สุขแก้ว)

     เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานการคัดเลือกผู้บริหารสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จัดทำโดย นางสาวดารินทร์ สุขแก้ว ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่