คู่มือการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนรายไตรมาส คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (ฉบับก่อนประเมิน) นรพรรณ หลงจริญ

     เผยแพร่คู่มือการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนรายไตรมาส คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จัดทำโดย นางสาวนรพรรณ หลงเจริญ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่