คู่มือการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศของสำนักบรรณสารการพัฒนา สพบ. (กนกวรรณ จันทร)

     เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศของสำนักบรรณสารการพัฒนา สพบ. จัดทำโดย นางกนกวรรณ จันทร ตำแหน่งบรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่