คู่มือการดูแลและบำรุงรักษาระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ e-Thesis (คณาธิศ รตโนภาส)

     เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานการดูแลและบำรุงรักษาระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ e-Thesis จัดทำโดย คณาธิศ รตโนภาส ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่