คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการคณบดี คณะสถิติประยุกต์ (ชลธิชา สายศิลา)

     เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการคณบดี คณะสถิติประยุกต์ จัดทำโดย ชลธิชา สายศิลา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่