คู่มือกระบวนการสำรวจ ประมวลผล วิเคราะห์และการนำผลมาจัดทำแผนการปรับปรุงการให้บริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สพบ. (ทัศนีย์ อาดำ)

     เผยแพร่คู่มือกระบวนการสำรวจ ประมวลผล วิเคราะห์และการนำผลมาจัดทำแผนการปรับปรุงการให้บริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จัดทำโดย ทัศนีย์ อาดำ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่