คู่มือการรับ-ส่งหนังสือภายในและภายนอกของกองคลังและพัสดุ สพบ. (นงคราญ โสมาบุตร)

     เผยแพร่คู่มือการรับ-ส่งหนังสือภายในและภายนอกของกองคลังและพัสดุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำโดย นงคราญ โสมาบุตร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ กองคลังและพัสดุ

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่