คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดตารางสอน/ตารางสอบ ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษาของกองบริการการศึกษา สพบ.(นภาวีร์ บุญจันทร์)

     เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดตารางสอน/ตารางสอบ ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษาของกองบริการการศึกษา จัดทำโดย นภาวีร์ บุญจันทร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่