คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการกลั่นกรองเอกสารก่อนและหลังเสนออธิการบดีของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดี สพบ. (นิภาวรรณ วังคะวิง)

     เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการกลั่นกรองเอกสารก่อนและหลังเสนออธิการบดีของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดี จัดทำโดย นิภาวรรณ วังคะวิง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับชำนาญการ กองงานผู้บริหาร

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่