คู่มือการยื่นขอจัดฝึกอบรม สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (บุษราภรณ์ ช้างเจริญ)

     เผยแพร่คู่มือการยื่นขอจัดฝึกอบรม สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำโดย บุษราภรณ์ ช้างเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการ  สำนักสิริพัฒนา 

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่