คู่มือการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ สพบ. (เบญจวรรณ วรนาถสกุล)

     เผยแพร่คู่มือการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำโดย เบญจวรรณ วรนาถสกุล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ สำนักวิจัย

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่