คู่มือการปฏิบัติงานโครงการการศึกษานานาชาติและเจรจาธุรกิจของคณะ/สำนัก (ยิ่งยศ จิตต์ธีรภาพ)

     เผยแพรคู่มือการปฏิบัติงานโครงการการศึกษานานาชาติและเจรจาธุรกิจของคณะ/สำนัก จัดทำโดย ยิ่งยศ จิตต์ธีรภาพ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ กองงานผู้บริหาร

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่