คู่มือการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการจากเงินรายได้คณะนิติศาสตร์ สพบ. (ลักขณา อ่อนล้อม)

     เผยแพร่คู่มือการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการจากเงินรายได้คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ คณะนิติศาสตร์

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่