เผยแพร่คู่มือกระบวนการเสนอหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จัดทำโดย ลักษณา พุ่มเพ็ชร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ  กองบริการการศึกษา

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่