การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มงานการเงินและพัสดุ : กรณีศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (สัมพันธ์ ยิ้มกัน)

     เผยแพร่คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มงานการเงินและพัสดุ : กรณีศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดทำโดย สัมพันธ์ ยิ้มกัน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุระดับปฤิบัติการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่