คู่มือการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน AACR2 และ MARC21 ของสำนักบรรณสารการพัฒนา สพบ. (สายสัมพันธ์ คีรีรัตน์)

     เผยแพร่คู่มือการลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน AACR2 และ MARC21 ของสำนักบรรณสารการพัฒนา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำโดย สายสัมพันธ์ คีรีรัตน์ ตำแหน่งบรรณรักษ์ระดับปฏิบัติการ  สำนักบรรณสารการพัฒนา

 

เชิญดาวน์โหลดที่นี่